Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/fastpage/domains/fastpages.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4148
OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ WWW.VERNELEGAL.COM - Verne Legal

Wszystko, co człowiek jest
zdolny wyobrazić sobie,
inni zdołają wcielić w życie

– Juliusz Verne

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA
STRONY INTERNETOWEJ WWW.VERNELEGAL.COM

Artykuł 1: Przedmiot

Niniejsze ogólne warunki użytkowania dotyczą udostępniania materiałów i publikacji przez serwis internetowy vernelegal.com (dalej „Strona vernelegal.com” lub „Witryna”).
Korzystanie z serwisu internetowego vernelegal.com jest równoważne z całkowitą i bezwarunkową akceptacją niniejszych ogólnych warunków użytkowania przez odwiedzających Stronę vernelegal.com (dalej „Użytkownik”).
Warunki użytkowania mogą być w każdej chwili modyfikowane lub uzupełniane, dlatego zachęcamy użytkowników strony internetowej vernelegal.com do regularnej lektury warunków.

Artykuł 2: Informacje prawne
 • Strona ta została opublikowana przez Verne Legal, SARL d’avocat – kapitał zakładowy: 3.000 € – RCS Montpellier n° 848465928 – 418, rue du Mas de Verchant – BP 12 – 34935 Montpellier Cedex 9, Francja.
  SIRET 84846592800010
  VAT : FR 38 848465928
 • Kancelaria adwokacka Verne Legal jest wpisana do Izby adwokackiej w Montpellier, Francja
  Oraz na listę prawników zagranicznych przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie
 • Dyrektor publikacji: Mecenas Ewa Kaluzinska
 • Kontakt
  Email : info@vernelegal.com
  Telefon : +33 430 050 90
  +48 22 427 87 10
 • Dostawca usług zapewniający bezpośrednie i stałe przechowywanie danych (hosting):
  Zennox sp z oo
  ul. Dąbrowskiego 7
  42200 Częstochowa, Polska
  KRS n° 0000414281 SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO;
  REGON 242888558
Artykuł 3: Dostęp do strony internetowej

Strona internatowa vernelegal.com zapewnia dostęp do informacji dotyczących usług prawnych świadczonych przez kancelarię prawną VERNE LEGAL, wydarzeń organizowanych przez VERNE LEGAL, informacji dotyczących marki VERNE LEGAL.

Zawiera ona również ogólne informacje i monitoring prawny, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, prawa podatkowego i prawa nowych technologii.

Strona vernelegal.com oferuje pobranie ebook “Doing Business in France” dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Francji i mozliwość wysłania pytań do VERNE LEGAL za pomocą formularza kontaktowego.

Strona vernelegal.com udostępnia również interaktywne narzędzia do łączenia się z prawnikami i odpowiadania na pytania zadawane przez Użytkowników serwisu oraz prawny ChatBot (robot konwersacyjny), odpowiadający na proste pytania.

Informacje i materiały opublikowane na Stronie nie mogą w żadnym przypadku być uważane za opinię lub konsultację prawną. Korzystanie z publikacji na Stronie nie mogą zastąpić indywidualnej konsultacji z prawnikiem. Tylko taka konsultacja może zapewnić rozwiązanie dostosowane do Państwa sytuacji w zależności od potrzeb i sytuacji osobistej Użytkownika.

Wszystkie informacje opublikowane na Stronie podane są wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie w każdej chwili i bez obowiązku uprzedzenia Użytkowników.

Strona jest dostępna bezpłatnie w każdym miejscu dla każdego Użytkownika z dostępem do Internetu. Wszelkie koszty poniesione przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do usługi (sprzęt, oprogramowanie, łącze internetowe itp.) są pokrywane wyłącznie przez Użytkownika.

Z przyczyn technicznych lub innych, dostęp do strony może zostać przerwany lub zawieszony przez wydawcę bez uprzedzenia lub uzasadnienia.

Strona korzysta z systemu CMS WordPress oraz technologii takich jak MySQL, PHP, Javascript, CSS oraz HTML. Wykorzystuje on wszelkie dostępne mu środki w celu zapewnienia dostępu do swoich usług najlepszej jakości. Tym niemniej VERNE LEGAL nie podlega obowiązkowi osiągnięcia rezultatu.

VERNE LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne związane z korzystaniem ze Strony. Ponadto, Użytkownik Strony zobowiązuje się do uzyskania dostępu do Strony przy użyciu najnowszych, wolnych od wirusów urządzeń i przy użyciu aktualnej, nowoczesnej przeglądarki internetowej.

Jakiekolwiek zdarzenie spowodowane działaniem siły wyższej, powodujące nieprawidłowe działanie sieci lub serwera, nie powoduje ponoszenia odpowiedzialności przez VERNE LEGAL.

Artykuł 4: Korzystanie z formularzy

Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje podane w celu wysyłania pytań lub prośby o wysłanie ebooka są zgodne z rzeczywistością i dotyczą tylko jego osoby lub osoby prawnej, której jest reprezentantem prawnym lub co do której posiada wymagane pełnomocnictwo dotyczącego przekazywania danych.

Artykuł 5: Ochrona własności intelektualnej

Wszystkie elementy zamieszczone na Stronie vernelegal.com i cała zawartość Strony (znaki, wzory, logo, teksty, obrazy, grafika, ikony, dźwięki, aplikacje, programy itp.) są wyłączną własnością VERNE LEGAL, za wyjątkiem zdjęć i grafik należących do osób trzecich i wolnych od praw do ich użytkowania. Są one chronione przez Kodeks własności intelektualnej i umowy międzynarodowe, a szczególnie prawem autorskim i ochroną znaków towarowych.

Całkowite lub częściowe odtworzenie, kopiowanie, przetwarzanie, zmiana treści, publikacji, lub elementów graficznych lub przedstawienie tej strony w jakikolwiek sposób jest zabronione.

Zgodnie z zapisami Kodeksu własności intelektualnej przypomina się, że Użytkownik, który cytuje, przytacza, powiela lub publikuje chronione treści, jest zobowiązany powołać się na autora i jego źródło.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu w celach osobistych i zgodnie z zasadami prawa i praktykami internetowymi. Jakiekolwiek wykorzystanie do celów komercyjnych i reklamowych jest surowo zabronione.

Artykuł 6: Zarządzanie danymi osobowymi

Za pośrednictwem Strony internetowej VERNE LEGAL może gromadzić dane osobowe dotyczące Użytkownika.

Administratorem danych jest kancelaria VERNE LEGAL, której informacje prawne zostały określone w artykule 2 niniejszego dokumentu.

Dane zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane przetwarzane przez VERNE LEGAL to dane, które Użytkownik dobrowolnie udostępnia na różnych formularzach zbierania danych na Stronie (formularz kontaktowy, formularz prośby o ebook). Kancelaria VERNE LEGAL przetwarza również dane wynikające z plików cookie (patrz nasza polityka dotycząca plików cookie). Dane te są niezbędne, aby VERNE LEGAL mógł odpowiedzieć na prośby Użytkownika i/lub zaoferować mu odpowiednią usługę, jak również właściwe zarządzanie potencjalnymi relacjami z klientami.

VERNE LEGAL nie przetwarza żadnych danych wrażliwych i zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych poprzez wdrożenie zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania, a w przypadku uzasadnionych przyczyn usunięcia, ograniczenia i sprzeciwienia się przetwarzaniu jego danych. Ma on również prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie swoich danych. Użytkownik może korzystać z tych praw lub zadawać pytania, pisząc na adres: info@vernelegal.com.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania danymi osobowymi, Użytkownik może zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Artykuł 7: Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje publikowane na stronie internetowej vernelegal.com są zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowią one zindywidualizowanej opinii prawnej która orzeka na temat indywidulanych sytuacji.

Ponadto, mimo że autorzy dokładają wszelkich starań aby informacje publikowane na Stronie były aktualne i najwyższej jakości nie mogą oni zagwarantować, że treść jest całkowicie pozbawiona błędów lub pominięć. VERNE LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, braki lub nieścisłości spowodowane między innymi zmianami w przepisach i regulacjach prawnych lub innymi przyczynami.

VERNE LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niewłaściwą interpretacje lub użytek informacji opublikowanych na Stronie i za ewentualne szkody powstałe z błędnych interpretacji.

Kancelaria VERNE LEGAL nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone w sprzęcie Użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do Strony, wynikające albo z użycia sprzętu, który nie spełnia wymogów wskazanych powyżej, albo z pojawienia się błędu lub niezgodności.

Kancelaria VERNE LEGAL nie odpowiada za szkody pośrednie (takie jak strata rynkowa lub szansy otrzymania udziału w rynku) wynikające z korzystania ze Strony.

VERNE LEGAL nie ponosi odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej lub nieprzewidywalnego i niemożliwego do pokonania działania strony trzeciej.

Artykuł 8: Linki hipertekstowe

Strona może zawierać linki hipertekstowe.

Informuje się użytkownika, że kliknięcie na te linki spowoduje opuszczenie Strony vernelegal.com.

VERNE LEGAL nie posiada kontroli nad stronami internetowymi, do których odnoszą się te linki i nie może w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności za ich treść lub za ewentualne szkody, które mogłyby wyniknąć w związku z odwiedzeniem tych stron lub interpretacją publikacji, które zawierają.

VERNE LEGAL nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek wirusy lub inne szkodliwe typy oprogramowania, które mogą zostać pobrane przez sprzęt komputerowy Użytkownika w czasie użytkowania Strony.

Artykuł 9: Linki hipertekstowe

Do niniejszych ogólnych warunków użytkowania, a między innymi jej zawarcia, ważności, realizacji, skutków lub rozwiązania stosuje się prawo francuskie, za wyjątkiem bezwzględnie obowiązujących reguł prawa polskiego.

Artykuł 10: Rozstrzyganie sporów

Jakiekolwiek spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego ogólnymi warunkami użytkowania Strony podają pod rozstrzygnięcie sądu francuskiego, właściwego miejscowo dla siedziby kancelarii VERNE LEGAL i zgodnie z zasadami deontologii zawodu adwokata we Francji.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania niniejszych OWU, Użytkownik może skontaktować się z kancelarią VERNE LEGAL, którego dane kontaktowe podano w Artykule nr 2.

Ogólne Warunki Użytkowania zostały zaktualizowane na dzień 1 października 2019 roku.
***

Kontakt

Kontakt

* pola obowiązkowe

red-78