Wszystko, co człowiek jest
zdolny wyobrazić sobie,
inni zdołają wcielić w życie

– Juliusz Verne

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

1. INFORMACJE OGÓLNE

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) kancelaria Verne Legal SARL z siedzibą w 418, rue du Mas de Verchant – BP 12 – 34935 Montpellier Cedex 9, we Francji (dalej „VL”) pragnie przekazać jak najpełniejszą informację na temat tego, w jaki sposób VL przetwarza dane osobowe ze strony strony internetowej www.vernelegal.com.

Naszym celem jest dostarczenie kompletnej i przejrzystej informacji każdemu odwiedzającemu Stronę (dalej „Użytkownik”), w jaki sposób dokładamy starań aby chronić elementy należące do jego prywatnej sfery życia. Wszelkie informacje dotyczące tej ochrony udostępniamy w poniższej Polityce Prywatności i Cookies. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających nasza Stronę, prosimy także o kontakt pod adres info@vernelegal.com.

2. ZBIERANE INFORMACJE

Podczas korzystania ze Strony, automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz system Web Beacon oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

Poza tym, Użytkownicy dobrowolnie podają w portalu swoje dane osobowe. Dane te są definiowane jako wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

3. ADMINISTRATEUR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest kancelaria Verne Legal.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail lub pisemnie na podany poniżej adres:
Ewa Kaluzinska
Verne Legal SARL
418, rue du Mas de Verchant – BP 12 – 34935
Montpellier Cedex 9, Francja
Email : info@vernelegal.com
Tel : +48 22 427 87 10
+33 4 30 050 904

4. DANE OSOBOWE
4.1. Przetwarzanie danych przez VL

W związku z korzystaniem ze Strony przez Użytkowników, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzysty charakter przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

W ramach swojej działalności VL zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, którym jest VL: w celu świadczenia usług na rzecz klientów, marketingu swoich usług, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez VL lub w których VL uczestniczy oraz o działalności VL, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną vernelegal.com ;
c) art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z VL;
d) art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na VL.

Dane Użytkownika przetwarzane są więc głownie, ale nie wyłącznie, w celu przedstawienia oferty naszych usług, obsługi zapytań z formularza kontaktowego, przesłania e-booka oraz Newslettera firmowego, jak i przy procesie rekrutacji.

4.2. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być odpowiednio upoważnieni pracownicy i współpracownicy VL, a także, w zależności od sytuacji, zewnętrzne podmioty przetwarzające, w tym w szczególności dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych (hosting). Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email oraz do analizy ruchu w serwisie.

Korzystamy rownież z usłyg dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkownika. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych. Nasi dostawcy mają siedzibę  w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dbamy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

VL może także udostępnić dane Użytkowników, jeżeli zwróci się do nas o to uprawniony organ państwowy.

4.3. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi konieczność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

4.4. Prawa Użytkownika, którego dane są zbierane

Użytkownik to każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę www.vernelegal.com, której dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora.
To również osoby korzystające z aplikacji informatycznych na Stronie (chatbox), osoby odwiedzające nasze strony w mediach społecznościowych oraz korzystające z wtyczek i narzędzi social media, oraz osoby prowadzące korespondencję e-mailową z VL i ubiegające się o pracę lub staż w VL.
Zgodnie z treścią̨ motywu 39 i art. 13 RODO, osobom fizycznym należy uświadomić́ ryzyka, zasady zabezpieczenia i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby wykonywania praw przysługujących im w związku z takim przetwarzaniem. VL zapewnia Użytkownikom możliwośc realizacji poniższych uprawnień:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.;
 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Commission nationale de l’informatique et des libertés „CNIL” .

On line :
CNIL, 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. Wniosek o realizacje wyżej wymienionych żądań prosimy wysłać droga mailową na adres info@vernelegal.com, lub pocztą tradycyjną na adres Verne Legal podany w punkcie 3.

4.5. Rekrutacja

W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w Curriculum vitaet czy liście motywacyjnym) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będzie możliwe ich wykorzystanie ani uwzględnienie w procesie rekrutacyjnym.

5. COOKIES

Jak większość stron internetowych, Stronazawiera pliki cookies które są wykorzystywane w celu ułatwienia osobom odwiedzającym korzystania ze strony internetowej oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk.

5.1. Definicja

Pojęcie cookies powinno być rozumiane w szerokim znaczeniu. Obejmuje ono dane informatyczne, w szczególności wszystkie znaczniki zastosowane i/lub przeczytane w trakcie przeglądania strony niezależnie od rodzaju używanego urządzenia (na przykład: komputer lub smartfon).

Cookies sprawiają, że środowisko strony internetowej jest bardziej dostosowane do potrzeb Użytkownika, poprzez:

 • Zachowanie preferencji, dzięki czemu nie trzeba ich wprowadzać za każdym razem po wejściu na stronę,
 • Ocenę sposobu użytkowania strony i związanych z nim potrzeb, a następnie dostosowania strony do oczekiwań użytkownika.

Cookies na Stronie są zaprojektowane tak, aby usprawnić działanie strony z perspektywy Użytkownika.

Użytkownik posiada możliwość zarządzania i/lub usuwania wybranych plików. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że zablokowanie bądź ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności przeglądanych Strony oraz uniemożliwić pełne wykorzystanie funkcji oferowanych przez Stronę.

Cookies nie będą wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych znajdujących się na twardym dysku Użytkownika, odczytywania adresów mailowych ani do pozyskiwania informacji o charakterze prywatnym.

5.2. Ustawienia Cookies

Zarządzanie plikami Cookies przez Użytkownika Strony, w tym ich zablokowanie, jest możliwe w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Sposób zarządzania ustawieniami cookie różni się w zależności od rodzaju przeglądarki. Więcej infomacji o tym jak zmienić swoje ustawienia cookies znajduje się w menu pomocy danej przeglądarki.

5.3. Użycie cookies

Niniejsza Strona używa cookies w wielu lokalizacjach. Ze względu na brak funkcji takich jak zakładanie konta, logowanie się, komentowanie czy zakupy via WooCommerce, Strona nie używa cookies WordPress.

Natomiast, Strona automatycznie zbiera dane Użytkownika i używa cookies w celach technicznych, marketingowych i analitycznych. Dokładniej, dotyczy to cookies niezbędnych dla funkcjonowania strony i akceptacji jej użytkowania (tzw. techniczne cookies), cookies funkcjonalnych, statystycznych, oraz marketingowe (w tym portali społecznościowych).

Cookies są zaprezentowane poniżej, łącznie ze szczegółami na temat motywu ich używania oraz czasie ich przechowywania.

Techniczne cookies (cookies niezbędne dla strony)

Nazwa Cel Wygaśnięcie
eZSESSID To cookie jest używane przez nasz system zarządzania treścią i jest dodawane przy okazji odwiedzania strony. Jest niezbędne dla funkcjonowania strony. Koniec sesji

Zapamiętanie informacji dotyczącej naszej polityki cookies

Podczas pierwszej wizyty Użytkownika na Stronie pojawi się okno wiadomości, zawierającej informacje o wykorzystywaniu cookies. Poprzez kliknięcie przycisku akceptuj Cookies zostaną zachowane dzięki czemu komputer Użytkownika otrzymuje potwierdzenie zapoznania się z tą informacją i przestaje ją wyświetlać.

Nazwa Cel Wygaśnięcie
VernelegalAcceptCookies Zachowuje cookie w celu poinformowania nas o tym, że widziałeś i zaakceptowałeś naszą wiadomość o cookies. 12 miesięcy

Szacowanie i ocena sposobu użytkowania Strony
Google Analytics jest używany do gromadzenia informacji na temat sposobu użytkowana tej strony oraz w celu lepszego zrozumienia oczekiwań Użytkowników. Dzięki temu możemy stale ulepszać naszą stronę.

Google Analytics przechowuje informacje o stronach odwiedzanych przez użytkownika ilości spędzanego na nich czasu itp. Nie pozyskujemy ani nie zachowujemy żadnych informacji o charakterze personalnym, takich jak imię czy adres, tak więc to “ciasteczko” nie będzie mogło zostać użyte w celu zidentyfikowania Ciebie jako użytkownika. Nie zezwalamy Google na używanie ani udostępnianie danych osób, które przeglądały naszą stronę, na rzecz osób trzecich.
Użytkownik może wycofać się z cookies Google Analytics poprzez odwiedzenie tej strony w Google.

Nazwa Cel Wygaśnięcie
_utma Ta losowo wygenerowana liczba jest używana w celu określenia liczby unikalnych użytkowników naszej strony. 13 miesięcy
_utmb Ta losowo wygenerowana liczba wraz z _utmc, służy do obliczenia średniej ilości czasu, jaki użytkownicy spędzają na naszej stronie. 30 minut
_utmc Losowo wygenerowana liczba używana (z _utmb), aby obliczyć, kiedy użytkownik zamyka swoją przeglądarkę. Koniec sesji
_utmz Losowo wygenerowana liczba i informacja o tym jak Użytkownik trafił na stronę (na przykład za pośrednictwem bezpośredniego linku, przez wyszukiwanie lub płatne wyszukiwanie). 6 miesięcy
_jsuid To “ciasteczko” przechowuje losową liczbę, która jest generowana przy pierwszym wejściu na stronę. Jego celem jest zidentyfikowanie nowych użytkowników strony. 13 miesięcy
_eventqueue To “ciasteczko” przechowuje odwzorowanie przesunięć myszy, które mogą być zarejestrowane w naszych serwerach jedynie po wyłączeniu bieżącej strony. Te przesunięcia mogą zostać przetworzone dopiero w czasie, gdy wczytywana jest następna strona. 1 godzina
heatmaps_g2g_100626449 Dzięki temu “cookie” możemy zlecić Google zapis kliknięć na stronie, na podstawie którego powstaje mapa cieplna (zapis miejsc na stronie internetowej, które ogląda użytkownik i czas ich oglądania. 1 godzina
_first_pageview “Cookie” sesyjne jest ustawione podczas pierwszego podglądu strony przy każdej wizycie. Jego celem jest upewnienie się, że pewne części kodu włączają się przy pierwszym podglądzie strony, przyspieszając jej działanie i poprawiając efektywność. 10 minut
_referrer_og To “ciasteczko” przechowuje dane dotyczące referencji zewnętrznych użytkownika 90 dni

Cookie używane w celach marketingowych i na portalach społecznościowych
Hotjar

Nazwa Cel Wygaśnięcie
hjDonePolls Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu Użytkowników i ich urządzeniach (w szczególności adres IP urządzenia (przechwytywane i przechowywane tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej), mapy kliknięć czy inne statyczne wykresy, ale także nagrania sesji. Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie użyjemy tych informacji do identyfikacji poszczególnych użytkowników lub do dopasowania ich do dalszych danych danego użytkownika.
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
12 miesięcy
hjIncludeInSample Koniec sesji

Double click

Nazwa Cel Wygaśnięcie
DSID – Double Click Korzystamy z narzędzi służących do celów reklamowych oraz re-marketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usług DoubleClick (DoubleClick Campaign Manager, Doubleclick Bid Manager, DoubleClick Search, DoubleClick Floodlight). Zewnętrzni dostawcy, instalują odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Użytkownika w Serwisach i następnie na tej podstawie Użytkownikowi, który odwiedził nasze Serwisy, wyświetlają się nasze reklamy na innych stronach internetowych należących do sieci reklamowej naszych zewnętrznych dostawców (tzw. remarketing), a także zbierają informacje na temat wykonanej kampanii, wykonują analitykę stron oraz analizują segmenty. 15 dni
IDE – Double Click 380 dni

Portale społecznościowe

Nazwa Cel Wygaśnięcie
leo_auth_token Te cookies LinkedIn są uruchamiane przez przycisk udostępniania LinkedIn. Umożliwiają śledzenie stron odwiedzanych przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o odwiedzenie strony
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
1 godzina
L1e
metrics_token Te cookies Twitter. Używane są w celu śledzenia stron odwiedzanych przez użytkownika i umożliwiają opcje podzielenia się treścią strony VL (publikacje). Więcej informacji: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies 1 godzina
tfw_exp
6. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH (HIPERLINKI)

Polityka Prywatności i Cookies dotyczy tylko Strony internetowej www.vernelegal.com.
W przypadku umieszczenia na Stronie odnośników do innych stron WWW, kancelaria VL nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po wejściu na strony internetowe innych podmiotów rekomendujemy zapoznanie się z Polityką prywatności i polityką cookies tam ustalonymi.

7. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I COOKIES VERNE LEGAL

VL może w każdym momencie aktualizować niniejszą Politykę Prywatności i cookies, aby uwzględniała ona zmiany dotyczące aktualnych praktyk i usług. W przypadku opublikowania zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności jest zmieniana data ostatniej aktualizacji która jest podana na końcu dokumentu. Zalecamy regularne sprawdzanie zawartości niniejszej strony, aby dowiedzieć się o ewentualnych zmianach w treści niniejszej Polityki Prywatności.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jakiekolwiek spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego Polityka prywatności i Cookies podlegają pod rozstrzygnięcie sądów francuskich, właściwego miejscowo dla siedziby kancelarii VERNE LEGAL i zgodnie z zasadami prawa francuskiego i deontologii zawodu adwokata we Francji.

Data ostatniej aktualizacji: 8 listopad 2019
***

Kontakt

Kontakt

* pola obowiązkowe